Vďaka Vašim nákupom s S-Line Systems Family pomáhame aj takto.
Ďakujeme, že u nás nakupujete.

Vážení priaznivci S-Line Systems Family o.z.,

blíži sa obdobie, kedy budete môcť rozhodnúť o využití 2 % z dane.

S-Line Systems Family je občianske združenie, ktoré podporuje všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti, najmä vzdelávanie, podpora športu, podpora zdravotne znevýhodnených osôb, podpora detí a mládeže, vytváranie materiálnych, technických a fondových podmienok pre uspokojenie vzdelávacích, športových, kultúrnych, informačných, sociálnych, záujmových, ekologických, zdravotných a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľstva a svojich členov.

Preto by sme sa radi uchádzali o Vašu podporu pri organizácií týchto aktivít.

Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu – musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Z. z).

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2024 – podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – vyhlásenie o poukázaní 2 % daní je už súčasťou daňového priznania,
 • do 30. apríla 2024 – zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Postup krokov pre ZAMESTNANCOV:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov – editovateľné PDF.
 • Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 • Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.
 • Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3 % z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Postup krokov pre FYZICKÉ OSOBY:

 • Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby.
 • Vyplňte v daňovom priznaní pre fyzické osoby oddiel o poukázaní podielu zaplatenej dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Daňové priznanie doručte Vášmu daňovému úradu a daň uhraďte do 31.3.2024.

Postup krokov pre PRÁVNICKÉ OSOBY:

 • Vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 1 % zo zaplatenej dane.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane.
 • Daňové priznanie doručte daňovému úrade v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31.3.2024.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 54093490
Právna forma: Nezisková organizácia
Obchodné meno: S-Line Systems Family o.z.
Ulica: Martina Rázusa
Číslo: 1140/98
PSČ: 010 01
Obec: Žilina

Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru a podporu.

Podporiť nás môžete aj zaslaním ľubovoľnej čiastky na číslo účtu:

IBAN číslo účtu: SK58 0900 0000 0051 9731 7062
GIBASKBX
Slovenská sporiteľňa, a.s.